Лиценци Печати

Лиценца за изработка на рударски проекти

Потврда за стекнување на статус експерт за оцена на влијанието на проектите врз животната средина

Овластување за изработка на рударски проекти за Рудплан ДООЕЛ

Лиценца за управување и/или постапување со отпад