Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Управување со животната средина PDF Печати Е-пошта

Рудплан им ја нуди на клиентите придобивката за интегрирање на управувањето со животната средина во секоја фаза на проектниот циклус: дизајн на концептот, физибилити студии, базичен и детален инженеринг и конструкции. Знаењето на Рудплан за инженерството и управувањето со процесот на конструкција се протега и на широк опсег на проекти поврзани со животната средина.

Знаењето на Рудплан за управување со животната средина ги покрива главните индустриски сектори поврзани со рударството и искористувањето на минералните суровини.

Ги нудиме следните услуги од областа на управувањето на животната средина:

 • Студии за проценка на влијанието врз животната средина за рударските постројки и постројките за ПМС во согласност со локалните прописи;
 • Студии за проценка на влијанието врз животната средина изведени во согласност со упатствата на главните финансиски институции, како што се Светската банка и Меѓународната финансиска корпорација;
 • Преглед на законите и прописите од областа на животната средина за барањата за издавање еколошки дозволи;
 • Техничка помош за индивидуалниот сектор за подготовка на солидни системи за управување со животната средина;
 • Консултации за минимизирање на отпадот и за рециклирање.

Експертиза:

 • Проценка на влијанието врз животната средина
 • Системи за управување со животната средина
 • Услуги за добивање еколошки дозволи
 • Ревизии на животната средина
 • Управување со квалитетот на воздухот
 • Планови за затворање и за рекултивација на просторот