Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Дупчење и минирање PDF Печати Е-пошта

Соодветното ситнење на карпите е еден од најважните параметри кои влијаат на продуктивноста и на трошоците за ископ на рудата во еден рудник. Шемите за дупчење на мински дупчотини мора да бидат оптимизирани и да соодветствуваат на геолошките и структурните карактеристики на карпите. За да се избегнат прекумерни нивои на вибрации и бучава, процедурите за дупчење и минирање мора да се прилагодат на карактеристиките на рудното тело.

Преку обемното искуство кое Рудплан го има стекнато во бројни проекти, техничката помош обезбедува многу ефикасна алатка за намалување на оперативните трошоци.

Експертиза:

  • Шеми за дупчење и минирање
  • Проценка на потребите за опрема и материјал
  • Контрола на вибрациите
  • Тип на експлозиви
  • Преглед и потврда на процедурите за минирање
  • Дизајнирање на процедури за дупчење и минирање
  • Проценка на трошоците
  • Персонал и обука
  • Ревизија на практиките за дупчење и минирање