Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Подземна експлоатација PDF Печати Е-пошта

Рудплан може да развие иновативни методи за да ги минимизира развојните трошоци и да го оптимизира производството во подземните рудници.

Рудплан има знаење во изработка на проекти за подземна експлоатација и операции поврзани со производство на обоени метали и индустриски минерали. Нашите технички податоци за анализа на проектите или рударските операции го покриваат целиот спектар на потреби на модерните и ефикасни операции.

Рудплан работи со клиентите низ многу аспекти на проектот – од опфатни до предфизибилити студии преку физибилити студии, базичен инженеринг, детален инженеринг, подготовка на спецификации за опрема, градежни договори, набавка, управување со конструкцијата и почеток на работата. На барање на клиентот, Рудплан исто така ќе помогне или ќе управува со оперативната фаза.

Експертиза:

 • Моделирање и проектирање рудници
 • Рударски методи
 • Избор на опрема
 • Рударски постројки
 • Вентилација
 • Одводнување
 • Постројки за заполнување и дистрибутивни системи
 • Контрола на теренот
 • Дизајн на окна и подгради
 • Системи за третирање на рудата
 • Проценка на резерви
 • Системи за дробење
 • Оптимизација на системи за транспорт
 • Системи за комуникација
 • Ревизии на рудници